Rada
 
   Aktualności
   O Radzie Osiedla
   Prowadzone Sprawy
   Zebrania i dyżury Rady
   Historia Sikornika
   Galeria
   Organizacje i instytucje
   Rozkład jazdy autobusów
   Kontakt
 

 

 

Statut


O nas
Władze i skład Rady
Statut i teren Rady

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Osiedle Sikornik zwane dalej "Osiedlem" jest wspólnotą samorządową swych mieszkańców.

§ 2

 1. Terytorium Osiedla obejmuje obszar w następujących granicach: od strony północnej - ulica Nowy Świat, od strony wschodniej - ulica Rybnicka, od strony południowej - ulica Biegusa wraz z ulicami Wilgi i Kruczą, od strony zachodniej - ulice Pliszki, Kokoszki i dalej skrajem potoku Ostropka do ul. Nowy Świat.

 2. Wykaz wszystkich ulic wchodzących w skład Osiedla stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 3. Mapę z granicami Osiedla stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutut

§3

Ilekroć w Statucie Osiedla jest mowa o Osiedlu, należy przez to rozumieć jego mieszkańców oraz odpowiednie terytorium.

II. ZADANIA OSIEDLA

§4

Celem Osiedla jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu gminy oraz dla harmonijnego jej rozwoju. W szczególności do zadań Osiedla należy:

 1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania.

 2. Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac.

 3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta położonymi lub działającymi na terenie Osiedla i z innymi organizacjami.

§5

Osiedle może wykonywać zadania przekazywane przez miasto po zapewnieniu odpowiednich środków finansowych z budżetu miasta.

III. WŁADZE OSIEDLA

§6

Organem uchwałodawczym Osiedla jest Rada Osiedlowa licząca 15 osób.

§7

 1. Organem wykonawczym Osiedla jest 3-osobowy Zarząd Osiedla, w skład którego wchodzi Przewodniczący Zarządu i dwóch Wiceprzewodniczących.

 2. Po upływie kadencji Rady Osiedlowej Zarząd działa do dnia wyborów nowego Zarządu.

 3. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Osiedlowej Zarząd działa do dnia stwierdzenia nieważności tych wyborów.

§8

 1. Działalność organów Osiedla jest jawna.

 2. Jawność działania organów Osiedla określają zasady jawności zawarte w Statucie Miasta Gliwice.

§9

Do kompetencji Rady Osiedlowej należy:

 1. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy oraz Zarządu i poszczególnych jego członków, na zasadach określonych w § 29.

 2. Opracowywanie i uchwalanie programów działania Osiedla i jego planów finansowych, w ramach środków przyznanych w budżecie miasta.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazywanych przez miasto.

 4. Opiniowanie spraw dotyczących Osiedla, a w szczególności:
  a) projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
  b) projektowanych i realizowanych inwestycji oraz remontów wynikających z uchwały budżetowej, prowadzonych na terenie Osiedla
  c) lokalizacji obiektów (urządzeń) usługowych i pomocniczych oraz miejsc parkowania
  d) prac konserwacyjno-porządkowych, w tym remontu dróg
  e) otwierania lokali użytkowych oraz lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia
  f) przebiegu przez teren Osiedla tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków
  g) projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących Osiedla.
  Opinie w powyższych sprawach nie są dla organów miasta wiążące, ale wymagane jest wystąpienie Urzędu Miejskiego do Rady Osiedlowej z informacją o ww. przedsięwzięciach. Ewentualne opinie Rada Osiedlowa zobowiązana jest przekazać do Urzędu Miejskiego w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania informacji.

 5. Powoływanie stałych i doraźnych zespołów problemowych Rady, określanie ich składu i zakresu działania.

 6. Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Osiedla w przypadkach przewidzianych ustawowo oraz w innych sprawach, ważnych dla mieszkańców tego Osiedla.

 7. Sprawowanie nadzoru społecznego nad działalnością inwestycyjną miasta prowadzoną na terenie Osiedla.

 8. Współpraca z radnymi Rady Miejskiej z okręgu wyborczego obejmującego teren Osiedla.

 9. Współpraca z Komisjami Rady Miejskiej.

 10. Występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których realizacja wykracza poza możliwości Osiedla.

 11. Zajmowanie stanowiska w innych sprawach, ważnych dla społeczności lokalnej.

 12. Wnioskowanie zadań do budżetu miasta oraz do wieloletnich planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania.

§10

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Osiedlowej należy:

 1. Zwoływanie posiedzeń Rady wg potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Zwoływanie nie rzadziej niż raz w roku, poprzez obwieszczenia, zebrań mieszkańców Osiedla.

 3. Prowadzenie obrad zebrania mieszkańców i Rady Osiedlowej.

 4. Koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę Osiedlową.

§11

Do zadań Zarządu Osiedla należy:

 1. Przygotowywanie organizacyjne posiedzeń Rady Osiedlowej i zebrań mieszkańców.

 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Osiedlowej.

 3. Określanie sposobu wykonania uchwał Rady Osiedlowej.

 4. Zbieranie wniosków i skarg dotyczących Osiedla oraz nadawanie im biegu.

 5. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Osiedla.

 6. Organizowanie współpracy organów Osiedla z organami (jednostkami organizacyjnymi miasta oraz z innymi organizacjami.

 7. Informowanie na bieżąco mieszkańców Osiedla o istotnych sprawach dotyczących Osiedla i miasta.

 8. Wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowym i przekazanymi do dyspozycji Osiedla.

 9. Zawiadamianie Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta i radnych z okręgu wyborczego obejmującego teren Osiedla o posiedzeniach organów Osiedla.

§12

Przewodniczący Zarządu reprezentuje Osiedle na zewnątrz, zwołuje w miarę potrzeb i prowadzi posiedzenia Zarządu oraz uczestniczy w pracach Komisji Rady Miejskiej i sesjach Rady Miejskiej z głosem doradczym w sprawach dotyczących Osiedla bez prawa udziału w głosowaniu.

§13

 1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, uchwały organów Osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu w głosowaniu jawnym.

 2. Uchwały zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów mieszkańców Osiedla obecnych na zebraniu. Mają one charakter opiniujący lub inicjujący w stosunku do działań statutowych organów Osiedla lub miasta.

IV. ZASADY ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI

§14

 1. Dla utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Rada Osiedlowa i Zarząd Osiedla mogą organizować dyżury swych członków. Miejsce, dni i godziny dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

 2. Wnioski z dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady.

 3. W dyżurach mogą brać udział radni Rady Miejskiej.

§15

 1. Rada Osiedlowa ma obowiązek składania na zebraniach mieszkańców okresowego sprawozdania z całokształtu swej działalności, w tym z realizacjiprogramu działania Osiedla i jej planu finansowego.

 2. W imieniu Rady sprawozdanie składa Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona. 3. Mieszkańcy Osiedla mają prawo do interpelacji kierowanych do organów Osiedla.Odpowiedzi udziela Przewodniczący organu, do którego wpłynęła interpelacja.

§16

 1. Z zebrań mieszkańców, posiedzeń Rady Osiedlowej i Zarządu Osiedla sporządzasię protokół, który podpisuje prowadzący obrady i protokolant.

 2. Protokół i uchwały Rady Osiedlowej, Zarządu Osiedla i zebrania mieszkańców są udostępniane mieszkańcom oraz przekazywane Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiejna jej wniosek.

V. FINANSE l NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA

§17

 1. Zarząd Osiedla prowadzi gospodarkę finansową w ramach środkówprzeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.

 2. Środki finansowe z budżetu miasta na działalność Osiedla mogą być przeznaczone na:
  a) wydatki biurowo-administracyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem Osiedla, w szczególności na: czynsz za lokal, energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków spożywczych, zakup materiałów do odnowienia lokalu
  b) wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych, uroczystości środowiskowych na terenie Osiedla.

 3. Wydatki finansowe Osiedla podlegają procedurom kontrolnym obowiązującym w Urzędzie Miejskim.

§18

Nadzór nad działalnością Organów Osiedla sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

§19

Organy Osiedla na pisemny wniosek mogą korzystać z porad prawnych Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miejskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

VI. TRYB WYBORU l ODWOŁYWANIA ORGANÓW OSIEDLA

§20

 1. Pierwsze wybory Rady Osiedlowej odbywają się w terminie ustalonym uchwałą Rady Miejskiej.

 2. Kolejne wybory do Rady Osiedlowej odbywają się w ciągu 6 miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2a. Termin wyborów ustala również Rada Miejska.

  2a. W roku 2003 wybory do Rady Osiedlowej odbywają się w ciągu 12 miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej kadencji 2002-2006. Kadencja tak wybranej Rady Osiedlowej jest skrócona.
   

 3. Kadencja Rady Osiedlowej trwa 4 lata.

 4. Jeżeli wybory do Rady Osiedlowej przeprowadzono w terminie innym niż określonym w pkt. 2, kadencja Rady Osiedlowej jest skrócona i trwa do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów w terminie określonym w pkt. 2.

 5. Jeżeli Rada Osiedlowa działała w czasie wejścia w życie postanowień niniejszej uchwały, kadencja jej jest skrócona i trwa do czasu przeprowadzenia wyborów wterminie określonym w pkt. 2.

 6. Termin wyborów ogłasza się przez rozplakatowanie na terenie Osiedla, nie póĽniejniż na 60 dni przed dniem wyborów.

§21

Wybory Rady Osiedlowej są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy pełnoletni obywatele polscy stale zamieszkujący na terenie Osiedla.
3. Osoby stale zamieszkujące na terenie Osiedla, a niezameldowane na pobyt stały, zgłaszają zamiar wzięcia udziału w wyborach poprzez wpisanie się do Stałego Rejestru Wyborców, prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

§22

 1. Wybory organizuje i przeprowadza Miejska Komisja Wyborcza powołana przez Radę Miejską.

 2. Miejska Komisja Wyborcza ustala wzory: formularzy zgłoszenia kandydatów, protokołów rejestrowych kandydatów, list kandydatów, kart do głosowania,protokołów głosowania i zawiadomień o wyborze oraz przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Rady Osiedlowej.

§23

 

 1. Kandydatów do Rady Osiedlowej zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej najpóĽniej w 30-tym dniu przed dniem wyborów.

 2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać jego imię, nazwisko, adres zamieszkania,wiek, numer PESEL, zawód, pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych osobowych do wykorzystaniaw kampanii wyborczej. Może ono również zawierać adnotację o poparciu przezorganizację polityczną lub społeczną.

 3. Zgłoszenie musi mieć pisemne poparcie co najmniej 10 wyborców z terenu Osiedla.Do zgłoszenia kandydata uprawnieni są trzej pierwsi wyborcy na liście.

 4. Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest zgłoszenie liczby kandydatów conajmniej o 50% większej od liczby mandatów.

§24

 1. Wybory przeprowadza się na terenie Osiedla.

 2. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisów wyborców, w obwodach ustalonych dla wyborów do Rady Miejskiej.

 3. Głosowanie w obwodach przeprowadzają komisje obwodowe powołane przez Miejską Komisję Wyborczą.

 4. Komisje obwodowe wybierane są poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Miejska Komisja Wyborcza dokonuje losowania ich składu. Komisja obwodowa liczy 5 osób,spośród których 1 osoba reprezentuje jednostkę, w której budynku znajduje się lokal wyborczy, 1 osoba reprezentuje Urząd Miejski, a 3 osoby wybierane są drogą losowania spośród osób, które odpowiedziały na ogłoszenie prasowe. W przypadku braku kandydatów z ogłoszenia prasowego, Miejska Komisja Wyborcza ustala składkomisji obwodowych z udziałem większej liczby osób reprezentujących Urząd Miejski.

 5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisje obwodowe ustalają jego wyniki w swoich obwodach i przekazują do Miejskiej Komisji Wyborczej.

 6. Wyniki wyborów ustala Miejska Komisja Wyborcza na postawie wyników głosowań w poszczególnych obwodach, a po ustaleniu niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości. Komisja obwodowa wywiesza wyniki w lokalu wyborczym.

§25

 1. Za ważny uznaje się głos, w którym wyborca zaznaczył znakiem "x" na karcie do głosowania nazwiska kandydatów w liczbie nie większej niż liczba mandatów.

 2. Za wybranych do Rady Osiedlowej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyborze do Rady Osiedlowej rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.

 3. Mandat członka Rady Osiedlowej wygasa w wyniku utraty biernego prawa wyborczego, śmierci lub rezygnacji. Na jego miejsce wchodzi wówczas osoba, któraw wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

§26

W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść na piśmie odwołanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie naruszenia przepisów niniejszej ordynacji i ewentualnie żądać powtórzenia wyborów. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§27

 1. Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do RadyOsiedlowej przechowuje komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego obsługująca Radę Miejską.

 2. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w czasie wyborów po upływie 6 miesięcy od dnia wyborów są niszczone.

§28

Odwołanie Rady Osiedlowej może nastąpić w trybie przewidzianym dla wyborów na pisemny wniosek co najmniej 10 % wyborców w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej. Przepisy określone w § 20 ust. 6, § 21, § 22, § 24, § 26 i § 27 stosuje się odpowiednio. Głosowanie nad odwołaniem Rady Osiedlowej jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

§29

 1. Rada Osiedlowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 2. Rada Osiedlowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu Osiedla bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 3. Wiceprzewodniczących Zarządu Rada wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 4. Odwołanie z funkcji w Radzie lub w Zarządzie lub odwołanie całego Zarządu może nastąpić w trybie określonym w punktach 1, 2, 3 na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Statut Osiedla podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zmiany w Statucie Osiedla dokonywane są w trybie jego uchwalania. Z inicjatywą zmiany może wystąpić również Rada Osiedlowa.

do góry strony


Załącznik nr 1 do Statutu Osiedla Sikornik

Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla Sikornik

Gipsowa
Kosów
Olchowa
Ustroń
Rybnicka od nr 2 do nr 150 parzyste
Drozdów
Jaskółcza
Kochanowskiego od nr 2 do nr 24 parzyste i od nr1 do nr 19 nieparzyste
Marzanki
Nowy Świat od nr 11 do nr 55/57 nieparzyste
Opawska
Skowrończa
Ziębią
Cyreneczki
Mewy
Rybitwy
Sikornik
Zimorodka
Bekasa
Derkacza
Kokoszki
Pliszki
Czajki
Czapli
Perkoza
Żurawia
Krucza
Wilgi
Biegusa
Kormoranów

do góry strony

 


design es studio 2006, hosting: 3A.pl